پاسخ به نیازهای نو پیدا و همگامی با تحولات اجتماعی
35 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : گلستان قران ) نیمه اول خرداد 1383 - شماره 175 )(2 صفحه - از 24 تا 25)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی