تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1383 
علوم قران 
خبرگان بدون مدرک وزارت علوم تخقیقات و فناوری 
 
اجتهاد 
1372 
 
 
18.00